Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez emesz.pl Michał Szafrański – Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, za pośrednictwem serwisu internetowego trenermarketingu.pl (zwanego dalej: „Portalem”).

§ 1 : Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Portalu wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Portalu.
2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Portalu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
3. Portal - oznacza stronę internetową, pod którymi Usługodawca prowadzi Portal, działające w domenie trenermarketingu.pl
4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Portalu.
5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Portalu.
6. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
7. Usługodawca - oznacza Michała Szafrańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą emesz.pl Michał Szafrański - Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, NIP: 656-216-41-35, REGON: 260400471, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: biuro@emesz.pl, będącego jednocześnie właścicielem Portalu.
8. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 : Postanowienia ogólne i korzystanie z Portalu

1. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Portal jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Portalu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Portalu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.
4. W celu skorzystania z materiałów szkoleniowych, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach usługi Abonament i zachowania płynnej transmisji wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości pobierania danych 1 Mb/s oraz urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (np. głośniki lub słuchawki), pozwalające na zapoznanie się z transmisją dźwięku lub obrazu. W celu pobrania materiałów szkoleniowych w formie Treści cyfrowych wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości pobierania danych 512 Kb/s oraz programy komputerowe pozwalające na uruchomienie plików w formatach: .doc, .pdf, .xls oraz .txt
5. W celu założenia Konta Użytkownika w Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Portalu, samego Portalu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 : Wymagania techniczne

1. Portal trenermarketingu.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem: www.trenermarketingu.pl/wymagania-techniczne.html
3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail (rekomendacja konto pocztowe Gmail.com).
5. Do odtworzenia zaszyfrowanych filmów, w ramach świadczonych usług KONIECZNE będzie posiadanie konta e-mail na Gmail.com.

§ 4 : Konto użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Portalu oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu Usług.
2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie trenermarketingu.pl może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4. Założenie konta w serwisie trenermarketingu.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie www.trenermarketingu.pl/kurs/register.php
5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
6. Dane Użytkownika są wymagane w procesie realizacji usług i wydania ewentualnych certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak login i hasło dostępu do portalu.
9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania portalu Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Portalu innym Użytkownikom.
10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
12. Umowa na korzystanie z Portalu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z portalu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie trenermarketingu.pl

§ 5 : Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną Abonament.
3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Abonament polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Usługodawcę, będących w szczególności Treściami cyfrowymi. W ramach usługi Użytkownik ma również możliwość:
a) dołączenia do tajnej grupy użytkowników serwisu internetowego www.facebook.com, stworzonej i administrowanej przez Usługodawcę. Wymogiem technicznym dołączenia do grupy, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest posiadanie przez Użytkownika konta użytkownika w serwisie internetowym www.facebook.com.
6. Rezygnacja z usługi Abonament możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z §8.
7. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §8 Regulaminu.
9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Portalu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 : Zamówienia na usługi odpłatne

1. Informacje zawarte w Portalu w zakresie usługi odpłatnej Abonament stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Portalu.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy świadczenia drogą elektroniczną usługi Abonament przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Portalu.
3. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament otrzymuje za pośrednictwem Portalu informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi oraz informacje o zakresie usługi.
4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Portalu. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przed wysłaniem formularza zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Ceny na Portalu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi odpłatne:
a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
b) przelew bankowy z wykorzystaniem konta bankowego Usługodawcy, obsługiwanym przez Santander Bank Polska o numerze 49 1090 2040 0000 0001 3430 4301;
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie zawarcia umowy oraz założenia Konta Użytkownika przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
9. Usługodawca na podstawie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament zakłada Użytkownikowi Konto Użytkownika, wykorzystując w tym celu dane podane przez Użytkownika w formularzu zawarcia umowy.
10. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 7 : Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy (biuro@emesz.pl). W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 : Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu dokonane przez niego płatności - wynikające z przedmiotu odstąpienia.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 : Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Portal zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.trenermarketingu.pl/polityka-prywatnosci.html
8. Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez serwisy zewnętrzne, funkcjonujące na portalu (np. Gmail, Facebook, Disqus) jest prowadzone przez te serwisy integralnie i niezależnie od Portalu.

§ 10 : Moderowanie publikowanych treści

1. W ramach Portalu Usługodawca udostępnia moduł wizytówka użytkownika wraz z modułem komentarzy, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych ze świadczonymi usługami.
2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
2.1. wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
2.2. wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
2.3. wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
2.4. wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
2.5. wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką,
2.6. wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
2.7. wiadomości niezwiązanych z nauką lub sposobami korzystania z platformy trenermarketingu.pl
3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie. Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

§ 11 : Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
3. W przypadku rozwiązania umowy, gdy Użytkownik posiada aktywną usługę odpłatną Abonament otrzymuje on zwrot opłaty, o której mowa w §4 ust. 8 Regulaminu, za miesiąc świadczenia usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

§ 12 : Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu.
2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Portalu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2018 r. Ostatnia aktualizacja 5.11.2018 r.

Pozostańmy w kontakcie

Pytania ? Śmiało, rozwieję wszystkie wątpliwości !

730 775 333 .:. info@trenermarketingu.pl